Hindu Temple of Wisconsin © 2013  |  All Rights Reserved

Contacts

N4063 W243 Pewaukee Road, Pewaukee, WI 53072, USA              +1.2626951200     

htwbrahmotsav@gmail.com

July 7 Sat – Garuda, Hanuman Vahana Seva & Sahasra Deepa Alankara Seva

AM - Garuda Vahana - Malayappa Swamy
         Sarva Karya Siddhi Sudharshana Ishti
PM - Hanuman Vahana - Srirama


8:30 am Suprabhatam
8:45 am Nitya Aradhana – in Sannidhis
9:00 am Yagasala Poojas
        Shanti Patanam - Srimannarayana Upanishath Patham
        Viswaksena Pooja, Punyaavachanam, Chathustha Aradhana
        (Dwara, Thora, Dwaja and Khumbha aardhana)
10.00 pm Sudharshana ISHTI – Sarva Karya Siddhi
11.30 pm Purnahuthi, Bali haranam
11.45 pm GARUDA VAHANA PROCESSION
          Alankar: Malayappa Swamy
12:30 pm Theetha Goshthi & Prasadham
3-5 pm Sundarakanda Parayan
4-5 pm Hanuman Sahasranama archana with Betel Leaves (1001 Leaves)
3:00 pm Yagasala Poojas
5.30 pm HANUMAN VAHANA PROCESSION with 1001 Vada Mala
        Alankar: Rama Alankar
6:15 pm Cultural Programs
7:30 pm "Dasavatharam"- a thematic representation by Aumperforming Arts - Ms Lavanya
7.45 pm – 8.00 pm Veda parayanam
7:45 pm SAHASRA DEEPA ALANKARA SEVA
    (See the Swamy in the radiating natural light of 1000 Diyas)

Brahmotsav  Program  July 7 2018 - Day 4