Contacts

N4063 W243 Pewaukee Road, Pewaukee, WI 53072, USA              +1.2626951200     

htwbrahmotsav@gmail.com

Brahmotsav  Program  July 6 2018 - Day 3

Hindu Temple of Wisconsin © 2013  |  All Rights Reserved

July 6 Fri – Pallaki Seva

8:30 am Suprabhatam
9:00 am Nitya Aradhana – in Sannidhis
9:00 am Yagasala Poojas
        Shanti Patanam - Srimannarayana Upanishath Patham
        Vishwaksena Pooja, Punyaavachanam, Chathustha Aradhana
       (Dhwara, Thora, Dhwaja and Khumbha Aradhana)
10.30 am Vishwaksena Ishti – for Vigna Nivarana
11.30 am Purnahuthi, Bali Haranam
11:45 pm Theertha Goshthi & Prasadam
5:00 pm Vishnusahasranama Parayanam
5.00 pm Yagashala Poojas
6:30 pm Children Educational Seminar
6:15 – 7:00 Lakshmi Sahasranamam Pooja
7:00 pm PALLAKI SEVA
        Alankar: Mohini with Amrithabhandam
7:45 pm Arathi & Prasad
7:45 pm “Sarvam Krishnamayam”
        A classical Bharatanatyam Dance ballet conceived and choreographed by the    

        legendary guru “Karnataka Kalashree” Smt.Revathi Narasimhan and presented by  

        Smt.Kripa Baskaran and the Natyarpana Dance Company