Hindu Temple of Wisconsin © 2013  |  All Rights Reserved

Contacts

N4063 W243 Pewaukee Road, Pewaukee, WI 53072, USA              +1.2626951200     

htwbrahmotsav@gmail.com

July 6 Fri  – Sarvabhupala Vahana and Pallaki Seva

AM ‐ Sarva Bhupala Vahana (*NEW)
AM ‐ Lakshmi Narayana Ishti – for wealth
PM ‐ Pallaki Seva ‐ Mohini with Amrithabhandam8:30 am Suprabhatam
9:00 am Nitya Aradhana – in Sannidhis
9:00 am Yagasala Poojas
    Shanti Patanam - Srimannarayana Upanishath Patham
    Vishwaksena Pooja, Punyaavachanam, Chathustha Aradhana
    (Dhwara, Thora, Dhwaja and Khumbha Aradhana)
10.30 am Lakshmi Narayana Ishti – for wealth
11.30 am Purnahuthi, Bali Haranam

11.30 am Sarva Bhupala Vahana Procession
11:45 pm Theertha Goshthi & Prasadam
5:00 pm Vishnusahasranama Parayanam
5.00 pm Yagashala Poojas
6:30 pm Children Educational Seminar
6:15 – 7:00 Lakshmi Sahasranamam Pooja
7:00 pm PALLAKI SEVA
    Alankar: Mohini with Amrithabhandam
7:45 pm Arathi & Prasad
7:45 pm “Sarvam Krishnamayam”
A classical Bharatanatyam Dance ballet conceived and choreographed by the legendary guru “Karnataka Kalashree” Smt.Revathi Narasimhan and presented by Smt.Kripa Baskaran and the Natyarpana Dance Company

Brahmotsav  Program  July 6 2018 - Day 3