N4063 W243 Pewaukee Road, Pewaukee, WI 53072, USA              +1.2626951200     

htwbrahmotsav@gmail.com

Hindu Temple of Wisconsin © 2013  |  All Rights Reserved

Contacts

Brahmotsav  Program  July 4 2017 - Day 1

July 4 Wed – Garuda,Hanuman Vahana Seva & Sahasra Deepa Alankara Seva

AM Surya Prabha - Yoga Narayana
AM Lakshmi Narayana Ishti – for wealth
PM Chandra Prabha - Saraswati Alankar

8:30 am Suprabhatam
8:45 am Nitya Aradhana – in Sannidhis
        Shanti Patanam - Srimannarayana Upanishath Patham
        Viswaksena Pooja, Punyaavachanam, Chathustha Aradhana
        (Dwara, Thora, Dwaja and Khumbha Aradhana)
9:15 am Agni Mathanam & Agni Prathistha
9:45 am Garudha Dhwaja Adhivasam & Prathishata (Dhwaja rohanam)
         Garuda Homam (Yagasala)
10.00 am Lakshmi Narayana Ishti – for wealth
11:30 am Purnahuthi, Bali Haranam
11:30 am SURYA PRABHA VAHANA PROCESSION
           Alankar:  Yoga Narayana
12:15 pm Theertha Goshthi & Prasadam
5:00 pm Vishnusahasranama Parayanam
5:00 pm Yagashala poojas
6:00 pm – 6:30 pm Bheri Thadanam (DRUM Beating)
6:00 pm - 6.30 pm Veda parayanam
7:00 pm CHANDRA PRABHA VAHANA PROCESSION
        Alankar: Saraswathi
7:30 pm Arathi & Prasad
7.45 pm Classical Dance Showcase